برچسب حرارتی پارچه

از این نوع مدیا برای چاپ تصویر بر روی انواع پارچه می توان استفاده کرد که به وسیله اتو و حرارت به پارچه متصل می شود