دانگلر تبلیغاتی

به منظور ارائه تبلیغات معلق از سقف فضای مغازه و فروشگاه خود می توانید از دانگلرهای تبلیغاتی استفاده بجویید. دانگلرهای تبلیغاتی به صورت یک رو و دو رو و روی متریال های مختلفی از جمله فوم برد و pvc و mdf قابل اجرا می باشد.