چاپ مش

سطح این مدیا به صورت سوراخ سوراخ است در زمان نصب بر روی شیشه دید را به صورت کامل مسدود نمی کند.